Reklam
Reklam
Reklam
Eğitim Sitesi
Şuan Sitede Bulunanlar
Şu an sitemizde: 5 Kullanıcı Online
Kullanıcılar: 2 Ziyaretçi, 3 Bot

Vergi Dairesi İşlemleri

Vergi Dairesi İşlemleri
Reklam

VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

Tüccarlarda İşe Başlama Belirtileri
 • Bir iş yeri açmak
 • İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak
 • Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlanması
Serbest meslek erbabı için işe başlama belirtileri
 • Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel işyerleri açmak
 • Çalışılan yere mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden tabelalar ve levhalar asmak
 • Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak
 • Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki bir birlik veya mesleki bir odaya kayıt yaptırmak
Bildirimde bulunması gerekenler VUK’un 153. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir
 • Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı
 • Serbest meslek erbabı
 • Kurumlar vergisi mükellefleri
 • Kolektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları şeklinde belirtilmiştir.
Bu kişilerin vergi dairesine yapmak zorunda oldukları bildirimler ise şunlardır:
 • İşe başlama bildirimi
 • Adres, iş ve iş yeri sayısı değişikliklerinin bildirimi
 • İşi bırakma bildirimi
 • İşe Başlamayı Bildirme
ÖNEMLİ
Gerçek kişi, tüzel kişi ayırımı yapmaksızın, İşe Başlama Bildirimi işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde “ İşe Başlama / Bırakma Bildirimi” formu ile ilgili vergi dairesine yapılmalıdır.
Yoklama yapmaya yetkili olanlar şunlardır
 • Vergi dairesi müdürleri
 • Yoklama memurları
 • Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler
 • Vergi incelemesine yetkili olanlar (maliye müfettişleri, gelirler kontrolörleri gibi)
 • Gelir uzmanları
Adres, iş ve iş yeri sayısı değişikliklerini bildirme
Dikkat
Değişikliğin olduğu tarihten itibaren 1 ay içinde durumun bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ile bildirilmesi zorunludur.
İşi Bırakmayı Bildirme
Kendi isteği ile işi bırakan bir tacir, işi bıraktığı tarihten itibaren 1 ay içinde durumu bağlı olduğu vergi dairesine “İşe Başlama / Bırakma Bildirimi” ile bildirmek zorundadır.
 VERGİ LEVHASI

Vergi levhası mükellefe ait bazı bilgilerin açıklanması suretiyle, vergilerin ödenmesinde kamuoyunun baskı ve desteğinden yararlanılmasını amaçlayan bir belgedir.

Dikkat
İlk defa işe başlayan gelir vergisi mükellefleri  işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde vergi dairesi yetkililerine tasdik ettirilir.
Dikkat
Her yıl mayıs içerisinde geçmiş yıla ilişkin vergi levhasının düzenlenerek bir dilekçe ekinde tasdik için vergi dairesine sunulması gerekir.

Örneğin 2010 yılına ilişkin vergi levhasının tasdiki 2011 yılı Mayıs ayı içinde yapılır

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ
Perakende mal veya hizmet satışı ile uğraşan birinci ve ikinci sınıf tacirler, fatura vermek zorunda olmadıkları satışlarını belgelendirmek amacıyla Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak zorundadırlar.
 Cihazın Alınması

Ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir iş ile uğraşmaya başlayan mükellef:

Yazar kasa alımı için ön izin dilekçesi ile vergi dairesine başvurur ve izin yazısını alır.
 Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha
Satın alınan ödeme kaydedici cihazın işletmede kullanılabilmesi için bağlı olunan vergi dairesinden tasdik edilmiş “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”nın alınması şarttır. Bu levha olmadan cihaz kullanılamaz.
Z Raporu

Bir iş günü içinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle yapılan satışlara ilişkin bilgileri, elde edilen hasılatı, tahsil olunan KDV’yi ayrıntılı olarak veren, birbirini takip eden sıra numarası taşıyan bir rapordur.

Z raporuna günlük kapanış fişi adı da verilir. Bu rapor her iş gününün sonunda mutlaka alınır. Ve sıra numarasına göre Vergi Usul Kanunu’nun defter ve belgelerin saklanmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde 5 yıl süre ile saklanır. Denetim elemanlarına denetim sırasında istenmesi halinde gösterilir.

VERGİ SUÇ VE CEZALARI

Vergi Usul Kanunu’muz, vergi ile ilgili cezaları:

 • Vergi Ziyaı (Kaybı) Cezası
 • Usulsüzlük Cezası
 • Hürriyeti Bağlayıcı Suç ve Cezalar
 • Vergi Ziyaı (Kaybı) Cezası (VUK mad. 344)

Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi ve vergi kaybına sebebiyet verilmesidir. Bu hâller şunlardır:

 • Mükellefiyetle ilgili hususların bildirilmemesi
 • Doğru olmayan ve eksik bildirimde bulunulması
 • Yasaya aykırı şekilde muafiyet ve istisnalardan yararlanılması
 • Belge düzenlenmemesi veya gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi

Vergi ziyaı (kaybı) suçunun cezası para cezasıdır ve bu cezanın miktarı kayba uğratılan verginin bir katı olarak belirlenmiştir. Ceza iki durumda farklılık gösterir:

 • Vergi kaybına kaçakçılık suçları nedeni ile sebebiyet verilmişse bu fiillere sebebiyet verenlere üç kat, iştirak edenlere bir kat uygulanır. Örneğin sahte belge (naylon fatura) kullanmanın cezası 1 yerine 3 olacaktır.
 • Beyanname verme ödevi ile ilgili olarak, beyannamenin kanuni süre geçtikten sonra ancak vergi incelemesine başlamadan önce verilmesi durumunda vergi ziyaı (kaybı) cezası %50 tutarında kesilecektir.

MUHASEBE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


1.VUK’a göre aşağıda belirtilen ticari defterlerden hangisinin tasdiki zorunlu değildir?

A) Yevmiye defteri

B) Defter-i kebir

C) İşletme hesabı defteri

D) Çiftçi işletme defteri

CEVAP
B-Defter-i Kebir
2.Ticari defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce tasdik edilmesi gerektiği belirtilip, herhangi bir tasdik zamanı belirtilmeyen vergi kanunumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) GVK

B) TTK

C) KDV Kanunu

D) Borçlar Kanunu

CEVAP
B-TTK

3.Ticari defterlerini bir sonraki yılda da kullanmak isteyen bir kişi ticari defterlerini ne zaman tasdik ettirmelidir?

A) Önceki yılın aralık ayı içinde

B) Önceki yılın ocak ayı içinde

C) İzleyen yılın ocak ayı içinde

D) İzleyen yılın aralık ayı içinde

CEVAP
C-İzleyen yılın ocak ayı içinde
4.Yevmiye defterini kimler tutar?

A) İkinci sınıf tacirler

B) Çiftçiler

C) Birinci sınıf tacirler

D) Serbest meslek sahipleri

CEVAP
C-Birinci Sınıf Tacirler
5.Aşağıdaki defterlerden hangisi imalat ile uğraşanların VUK’a göre tutmak zorunda oldukları defterlerden biridir?

A) Ambar defteri

B) İmalat defteri

C) Banka ve sigorta işlemleri defteri

D) Hasılat defteri

CEVAP
B-İmalat Defteri

6.Defterlerin kayıt düzeni ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Defterlere kayıtlar mürekkeple veya makine ile yazılır.

B) Defterlerde boş satır bırakılamaz.

C) Defter sayfaları yok edilemez.

D) Defterlerde yanlış yapılan kayıt silinip doğrusu yazılarak düzeltilir

CEVAP
D-Defterlerde yanlış yapılan kayıt silinip doğrusu yazılarak düzeltilir

7.İşlemlerin ticari defterlere kayıt süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 gün

B) 15 gün

C) 20 gün

D) 30 gün

CEVAP
A-10 Gün
8.Aşağıdakilerden hangisi VUK’a göre düzenlenmesi gereken belgelerden biri değildir?

A) Fatura

B) Yolcu listesi

C) Gider pusulası

D) Çek giriş bordrosu

CEVAP
D-Çek giriş bordrosu

9.Aşağıdakilerden hangisi VUK’a göre belgelendirilmesi zorunlu olmayan giderlerdendir?

A) Lokanta ve benzeri yerlerde verilen bahşişler

B) Seyahatlerde ortaya çıkan hamaliye ücretleri

C) Şehir içi yolcu taşımacılığı ile ilgili ödemeler

D) İşletmeyle ilgili olarak yapılan elektrik harcaması

CEVAP
A-Lokanta ve benzeri yerlerde verilen bahşişler
10.Aşağıdakilerden hangisi ticari ilişkileri belgelendiren bir belge değildir?

A) Ticari mektup

B) Taahhütname

C) Fatura

D) Cari hesap sözleşmesi

CEVAP
D-Cari hesap sözleşmesi
11.Ömer Aram’a ait olan ve 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kayıtları taşıyan işletme hesabı defterinin VUK’a göre saklanması gereken en son tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12.2024

B) 12.2019

C) 12.2023

D) 12.2029

CEVAP
A-12.2024
12.Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyen mükellef vergi levhasını ne zaman tasdik ettirmelidir?

A) İşe başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde

B) Mayıs ayı içinde

C) Ocak ayı içinde

D) İşe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde

CEVAP
C-Ocak ayı içerisinde
13.Yangın sonucu tüm defterleri yanan tacir kaç gün içinde yetkili mahkemeye başvurmak zorundadır.?

A) 15 Gün içinde

B) 5 Gün içinde

C) Ocak ayı içerisinde

D) Tacirin mahkemeye başvurma zorunluluğu yoktur.

CEVAP
A-15 Gün İçinde
14.Her türlü ticaret şirketi ………sınıf tacir olup………………..esasına göre defter tutar.
CEVAP
Birinci / Bilanço
15.Serbest meslek kazanç sahiplerinin tutmuş oldukları defterin adı …………… defteridir.
CEVAP
Serbest Meslek Kazanç
16.Ticari defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgâhın bulunduğu yerdeki …………………. yapanlar tarafından tasdik edilir.
CEVAP
Noter
17.İşe başlama bildirimi işe başlama tarihinden itibaren ………gün içinde bağlı olunan vergi dairesine yapılmalıdır.
CEVAP
10
Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ